REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Treesplant (www.treesplant.pl):

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Treesplant (www.treesplant.pl):

I. Definicje:

1) Klient – osoba, która dokonuje zakupu w ramach sklepu internetowego;

2) Sprzedawca- Szkółka roślin iglastych Szkółkarstwo Jerzy Myczkowski jest prowadzone przez rolnika ryczałtowego Jerzego Myczkowskiego z siedzibą przy ulicy Kopernika 38 73-200 Choszczno.

Dane kontaktowe:

Tel. 883-220-715

Adres e-mail: biuro.treesplant@gmail.com

Adres strony sklepu internetowego www.treesplant.pl ;


2) Sklep internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.treesplant.pl  za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie na oferowane produkty

3) Regulamin – niniejszy regulamin dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego  www.treesplant.pl
4) Towar – produkty oferowane w sklepie internetowym;
5)  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy gospodarstwem rolnym występującym również pod nazwą Szkółkarstwo Jerzy Myczkowski, zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego;
6) Zamówienie – jest to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne:

1) Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.treesplant.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2) Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.treesplant.pl jest Szkółkarstwo Jerzy Myczkowski z siedzibą Kopernika 38 73-200 Choszczno zarejestrowane w Państwowym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod numerem 32/02/3215 oraz w rejestrze Dostawców Leśnego Materiału Rozmnożeniowego pod numerem RD/0558/10. 

3) Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży sadzonek drzew iglastych oferowanych przez Szkółkarstwo Jerzy Myczkowski :
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

4) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Szkółkarstwo Jerzy Myczkowski zastrzega sobie prawo do ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego dla osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni. Osoby, które nie ukończyły 18 lat nie mogą zostać klientem sklepu.
5) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym momencie za pośrednictwem zakładki Regulamin na stronie internetowej www.treeslant.pl
6) Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, a w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego a nie stanowią umowy.

7) Wszelkie prawa do treści zawartych w serwisie www.treesplant.pl takie jak majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej sklepu, logotypów, treści artykułów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej sklepu należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i uzgodniony ze sprzedającym.

8) Zabrania się wykorzystywania zasobów i treści sklepu i serwisu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 


III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego;

1)      Aby utworzyć konto klienta należy dokonać bezpłatnej rejestracji.

2)      Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3)      Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w zakładce „Zaloguj się”. Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

4)      Założenie Konta Klienta oznacza akceptację Regulaminu.

VI. Zamówienia

1)      Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Jest to jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2)      Klient ma możliwość złożenia zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej www.treesplant.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.treesplant@gmail.com 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.

3)      Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach 8:00-22:00 7 dni w tygodniu.

4)      Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu składa zamówienie za pośrednictwem formularza kontaktowego w którym należy określić gatunek, rozmiar oraz ilość sadzonek.

5)      Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny +48883220715 udostępniony na Stronie Internetowej Sklepu. Podczas rozmowy telefonicznej Klient wskazuje Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu, ilość sadzonek jaką chciałby zamówić oraz określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności. Należy ustalić także termin dostawy. Każdorazowo podczas rozmowy telefonicznej, Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży.

6)      Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

7)      Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych klienta w ramach złożonego zamówienia. Dane zostaną udostępnione firmie przewozowej.

8)      Właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do pozbawienia lub ograniczenia klientowi prawa do korzystania ze sklepu internetowego, w przypadku naruszenia regulaminu, a w szczególności, gdy klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez administratora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

9) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach strony internetowej www.treesplant.pl usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
10) Klient w ramach korzystania ze strony www.treesplant.pl zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz administratora
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony internetowej oraz sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego w szczególności zdjęć roślin oraz treści znajdujących się na stronie.
f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1) W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową  www.treesplant.pl, dokonać wyboru sadzonek roślin a następnie wypełnić formularz znajdujący się w zakładce kontakt lub skontaktować się telefonicznie pod numerem +48883220715 bądź mailowo pod adresem biuro.treesplant@gmail.com
2) Klient ma prawo do modyfikacji podanych danych oraz zamówienia, w tym celu należy skontaktować się telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz „kontakt” dostępny na stronie internetowej.

3) Podczas składania zamówienia wymagane są następujące dane:

a) Rodzaj oraz wielkość sadzonek

b) Adres dostawy

c) Planowany termin dostawy materiału nasadzeniowego (wiosna/jesień)

3) Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją treści i postanowień niniejszego regulaminu.
4) Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Szkółkarstwo Jerzy Myczkowski.
5) Przedmiot zamówienia to żywe rośliny, może się okazać po weryfikacji zamówienia na polu, że nie jest możliwa jego realizacja w pierwotnym kształcie. W takim wypadku osoba realizująca zamówienie skontaktuje się z klientem w celu modyfikacji zamówienia.


V. Dostawa

1) Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.

2) Warunkiem realizacji zamówienia jest  podanie przez kupującego poprawnych danych adresowych i kontaktowych wraz z numerem telefonu niezbędnym przy wysyłce kurierskiej.

3) Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską w imieniu kupującego, który opłaca koszty związane z wysyłką roślin. Kupujący składając zamówienie w Szkółkarstwo Jerzy Myczkowski za pośrednictwem strony www.treesplantpl udziela właścicielowi gospodarstwa, pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu jednorazowej umowy z firmą kurierską na nadanie zamówionej przesyłki na jego koszt. Koszty dostawy są przedstawione w zakładce Jak zamówić? Jeśli dane adresowe zostały błędnie podane przez kupującego i błąd ten uniemożliwia dostarczenie przesyłki, koszty powrotu przesyłki do Szkółkarstwo Jerzy Myczkowski i ponownej wysyłki pod poprawny adres dostawy ponosi Kupujący.
4) Przy tak udzielonym pełnomocnictwie kwota opłaty za wysyłkę nie będzie uwzględniana na rachunku lub fakturze VAT RR. Uwzględnione tam będą tylko koszty materiału nasadzeniowego, ponieważ Szkółkarstwo Jerzy Myczkowski nie świadczy wobec klienta usługi transportowej i nie odnosi z tego tytułu żadnych zysków. Jeśli Klient nie wyraża zgody na udzielenie takiego pełnomocnictwa, jest on zobowiązany do powiadomienia o tym Szkółkarstwo Jerzy Myczkowski drogą e-mail lub telefonicznie przed złożeniem zamówienia. W takiej sytuacji zamówienie należy odebrać osobiście w siedzibie szkółki.
5) Rośliny zniszczone podczas transportu, nie z winy Kupującego, należy reklamować niezwłocznie po dostarczenia przesyłki, ze względu na specyfikę reklamowanego towaru. Do reklamacji należy obowiązkowo dołączyć zdjęcie uszkodzonych roślin i paczki. Po zweryfikowaniu informacji sprzedający skontaktuje się z kupującym w celu rozwiązania problemu.
6) Termin realizacji dostawy wynosi w sezonie wiosennym i jesiennym jest ustalany indywidualnie z każdym klientem i jest ściśle związany z warunkami atmosferycznymi w związku z czym może niezależnie od sprzedającego ulec zmianie.

7) Zamówienia na sezon wiosenny i jesienny można składać cały rok. Zamówienia złożone przed sezonem są zazwyczaj realizowane w pierwszej kolejności.

8) Szkółkarstwo Jerzy Myczkowski zastrzega sobie prawo do niepełnej realizacji lub całkowitej odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępnych sadzonek spowodowanego np. niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi lub chorobami roślin.
9) Szkółkarstwo Jerzy Myczkowski  zastrzega, że nie zawsze może zostać zrealizowane pełne zamówienie. Braki roślin mogą być spowodowane szkodami mrozowymi, lub innymi warunkami pogodowymi oraz chorobami roślin. W takich wypadkach sprzedający każdorazowo kontaktuje się z kupującym w celu ustalenia dalszego postępowania.

10) Sprzedający wystawia kupującemu rachunek rolniczy a wszystkie sadzonki posiadają paszporty potwierdzające ich pochodzenie z legalnego źródła.

VI. Ceny i metody płatności

1) Ceny na stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2) Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
a) za pobraniem-płatne przy odbiorze przesyłki u doręczyciela paczki.

b) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie

c) gotówką przy dostarczeniu towaru przez sprzedającego


VII. Prawo odstąpienia od umowy

1) Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy do momentu potwierdzenia zamówienia, którego dokonujemy przed wysyłką lub dostarczeniem towaru. W tym celu wystarczy skontaktować się ze sprzedającym telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.treesplant.pl. Termin odstąpienia od umowy automatycznie wygasa w momencie wysyłki zamówienia.

2) Prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny nie przysługuje w przypadku zakupu produktów łatwo psujących się, jakimi są oferowane przez Szkółkarstwo Jerzy Myczkowski żywe rośliny.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1)      Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2)      Jeżeli towar ma wadę, klient ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, chyba, że sprzedawca wymieni wadliwy towar na wolny od wad.

3)      Szkółkarstwo Jerzy Myczkowski jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

4)      Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres email: biuro.treesplant@gmail.com lub na adres

Szkółkarstwo Jerzy Myczkowski

Kopernika 38
73-200 Choszczno

Szkółkarstwo Jerzy Myczkowski rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1) Szkółkarstwo Jerzy Myczkowski podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.
2) Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

3) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu można zgłaszać  mailowo pod adres biuro.treesplant@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

X. Bezpieczeństwo danych osobowych.

1) Dane osobowe Kupującego, (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu, nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom nie związanym z realizacja zamówienia.
2) Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie tych danych w celach realizacji zamówienia lub kontaktowych Szkółkarstwa Jerzy Myczkowski.

4) Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie Szkółkarstwo Jerzy Myczkowski ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych, poprzez logowanie się na swoje konto w sklepie lub poprzez kontakt za pośrednictwem adresu e-mail biuro.treesplant@gmail.com bądź telefonicznie pod numerem 883-220-715
5) Dane klienta udostępnione do przetwarzania zamówienia, są przetrzymywane w bazie danych sklepu szkółki do czasu, kiedy klient zażyczy sobie aby dane te usunąć – w tym celu należy skontaktować się za pośrednictwem: zakładki kontakt, wysyłając wiadomość mailową i telefonicznie lub usunie je sam logując się na swoje konto w sklepie.

6) Usuniecie danych osobowych klienta z bazy danych nie jest jednoznaczne z usunięciem transakcji.

XI. Postanowienia końcowe

1) W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Szkółkarstwo Jerzy Myczkowski  a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.  
2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3) Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu www.treesplant.pl
4) Integralną częścią Regulaminu jest zakładka „Jak zamówić”

5) Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

6) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

Szkółka roślin iglastych Szkółkarstwo Jerzy Myczkowski jest prowadzone przez rolnika ryczałtowego Jerzego Myczkowskiego z siedzibą przy ulicy Kopernika 38 73-200 Choszczno.

Dane kontaktowe:

Tel. 883-220-715

Adres e-mail: biuro.treesplant@gmail.com

Adres strony sklepu internetowego www.treesplant.pl

 

V.POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I OSOBOWYCH

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników  jest właściciel witryny Treesplant.pl

Właściciel zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość usunięcia, aktualizacji oraz poprawienia podanych przez siebie danych osobowych.

Informacje zbierane podczas rejestracji

Aby skorzystać z niektórych funkcji naszego serwisu wymagana jest rejestracja. Podczas rejestracji użytkownik zostanie poproszony o podanie imienia, nazwiska, adresu email oraz hasła do logowania się na stronie.

Informacje zbierane podczas transakcji zakupu

Zanim będziesz mógł dokonać zakupu sadzonek na naszej witrynie zostaniesz zapytany  o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz adres e-mail.

Informacje zbierane automatycznie

Podczas wizyty w naszym serwisie, zbierane są automatycznie niektóre dane, np. adres IP, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki, urządzenie z jakiego korzystasz, itp.

Informacje, gdy kontaktujesz się z nami

Kiedy kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub strony internetowej,  przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. adres e-mail, numer telefonu, imię, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

Nigdy nie będziemy udostępniali ani sprzedawali danych osobowych podanych przez Ciebie podmiotom trzecim. Mogą zostać wykorzystane w przypadkach opisanych poniżej:

Informacje zebrane podczas procesu rejestracji będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszej witryny. Rejestracja  jest obowiązkowa jeśli chcesz korzystać z wszystkich możliwości witryny.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu zostaną wykorzystane w celu realizacji zamówienia oraz nadania wysyłki z zamówionymi sadzonkami. Dane podane przez Ciebie mogą być w tym celu przekazane  firmie kurierskiej. Firma ta nie będzie udostępniać ani wykorzystywać tych danych w innym celu niż dostarczeniu roślin.

Jeśli zapisałeś się do naszego Newslettera, lub w inny sposób wyraziłeś chęć na jego otrzymywanie, twoje dane zostaną wykorzystane w celu jego wysłania. Podczas Rejestracji zostaniesz poproszony o zaznaczenie odpowiedniego pola w celu zapisania się na Newsletter. W Każdym momencie możesz zrezygnować z Newslettera.

Informacje które są zbierane w sposób automatyczny mogą zostać użyte do analizy zachowań użytkowników, danych demograficznych osób korzystających z serwisu lub do personalizacji zawartości naszej witryny. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku który korzysta z naszego serwisu.

Informacje zbierane podczas korespondencji pomiędzy użytkownikami a naszą witryną są wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, zebrane o tobie informacji mogą zostać udostępnione jego pracownikom zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadkach gdy zostanie naruszony regulamin naszej strony, naruszenia prawa, albo gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić informacje o tobie zebrane odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości.

Jak kontaktujemy się z Tobą?

Jeśli wysłałeś nam wiadomość lub złożyłeś zamówienie na rośliny, możesz otrzymywać od nas e-maile dotyczące realizacji zamówienia. W wypadku gdy będziemy mieli ważne dotyczące realizacji zamówień możemy skontaktować się także telefonicznie.

Jeżeli zaznaczyłeś że, chcesz otrzymywać Newsletter będzie on wysyłany do Ciebie drogą mailową.

Jak poinformować nas o zmianie danych?

Logując się do systemu oraz po wybraniu panelu "Twoje Dane Osobiste" możesz wprowadzić zmiany informacji zbieranych podczas rejestracji które używane są do logowania się w naszym serwisie, wysyłki newslettera oraz otrzymywania informacji promocyjnych. W celu usunięcia lub modyfikacji podanych danych prosimy o kontakt e-mail, telefoniczny lub poprzez formularz kontaktowy -http://treesplant.pl/pl/kontakt-z-producentem-sadzonek-na-plantacje-choinek Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza Witryna internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, jeśli chcesz zmienić ustawienia cookies swojej przeglądarki przejdź do podstrony pomoc i dokonaj odpowiednich zmian.

Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Bazy danych przez nas wykorzystywane są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

KONTAKT:

TREESPLANT.PL - Szkółka iglaków

e-mail: biuro.treesplant@gmail.com

tel: 883 220 715 (PIOTR)

www.treesplant.pl